ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ ബാങ്കിങ് സംസ്ഥാനം?

A] കേരളം
B] ബംഗാൾ
C] മഹാരാഷ്ട്ര
D] ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
LDC

കേരളം