കേരള സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനമെവിടെ?

A] തിരുവനന്തപുരം
B] എറണാകുളം
C] കൊല്ലം
D] കണ്ണൂർ
LDC

തിരുവനന്തപുരം