മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്?

A] തിരുവനന്തപുരം
B] എറണാകുളം
C] കൊല്ലം
D] കണ്ണൂർ
LDC

എറണാകുളം