പരുത്തിയുടെ വീട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം

A] ചൈന
B] പാകിസ്ഥാൻ
C] ഇന്ത്യ
D] നേപ്പാൾ
LDC

ഇന്ത്യ